/Zapomenutý majetek Zapomenuté miliony/

V České republice je překvapivě ještě mnoho zapomenutých nemovitostí, které patří dědicům našich krajanů v zahraničí. Důvodem je, že  tito právoplatní majitelé netuší, že k jejich nemovitostem v ČR , stále trvají jejich vlastnická práva. Mnoho Čechů a Slováků nabylo nemovitosti v Československu a následně odešlo do zahraničí, případně již v zahraničí žili ve 20. století.

Zanechali zde nemovitosti, které i po tak dlouhé době jsou stále v katastru nemovitostí zapsané na jejich jména, tedy jsou stále nadále vlastníky těchto nemovitostí. Nemalá část z nich je již desítky let po smrti. Mnozí zemřeli za doby nesvobody a tak je ani nenapadlo informovat rodiny o tom, že by v ČR mohli mít majetek. Předpokládali totiž, že byl zkonfiskován komunisty. Jejich právní nástupci se nikdy nedozvěděli, že zde jejich předci nějaký majetek vlastnili a vlastní.

Většina přeživších krajanů, či jejich rodin po roce 1989 ztratila víru v možnost navrácení jejich majetku, neboť nesplňovali podmínky dané restitučními předpisy. Přestože rodiny o rodinném majetku věděli , nevěřili v jeho navrácení . Netušili , že jejich majetek jim v některých případech doposud patří!!

Tato kategorie nemovitostí nemá nic společného s restitucemi, které částečně napravovaly křivdy vzniklé za doby totality. Restituce totiž řešily konfiskovaný majetek . Netýkaly se majetku, který zůstal ve vlastnictví původních majitelů a je na ně stále evidovaný v katastru nemovitostí.

Vlastníci tedy mohou přímo uplatňovat své vlastnické právo. Popřípadě právní nástupci těchto vlastníků mohou po projednání dědictví vznášet nároky na zděděný majetek. Jejich vlastnické právo stále trvá a mohou jej následně vykonávat.

Velký problém je, že u těchto nemovitostí ve vlastnictví našich krajanů jsou mnohdy v registru katastru nemovitostí neúplné identifikační údaje . Kromě toho v mnoha případech došlo při zapisování do evidence katastru k různým chybám, např. ke zkomolení jména či adresy. Je tedy těžké nejen tyto vlastníky dohledat, ale často i jejich dědicové mají potíže s identifikováním rodinného vlastnictví, pokud přesně nemají všechny informace.
Vše se ještě dá napravit ! Nezbývá však už mnoho času!

Dle českého Občanského zákoníku č. 89/2012Sb, účinného od 1. ledna 2014, je v § 3067 týkajícího se této záležitosti o opuštěných nemovitostech uvedeno toto ustanovení: Je-li opuštěna nemovitá věc, počne běžet doba uvedená v § 1050 odst. 2 ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

§ 1050 (1) Nevykonává-li vlastník vlastnické právo k movité věci po dobu tří let, má se za to, že ji opustil. Byla-li movitá věc, která pro vlastníka měla zřejmě jen nepatrnou hodnotu, zanechána na místě přístupném veřejnosti, považuje se za opuštěnou bez dalšího. (2) Nevykonává-li vlastník vlastnické právo k nemovité věci po dobu deseti let, má se za to, že ji opustil.

Zákonná lhůta pro přihlášení se o věci opuštěné skončí 1. 1. 2024. Pokud se dědicové krajanů , kteří nejsou v katastru nemovitostí dostatečně identifikováni nebo se o svůj majetek nepřihlásí a ,, neprojeví zájem “, bude opuštěný majetek převeden do vlastnictví České republiky. Ostatně k tomu dochází i dnes .

V mnoha případech, bez ohledu na výše uvedená fakta byla zahájena i dědická řízení. Vzhledem k tomu, že není v možnostech katastrálních úřadů, úřadu pro zastupování ve věcech majetkových(z ka­pacitních důvodů) dohledávat vlastníky v zahraničí, dochází ke ztrátě vlastnického práva k tomuto majetku. V dědickém řízení bývá tento majetek převeden na stát jako odúmrť.

Mnozí z našich krajanů a jejich rodin si prošli těžkou životní zkouškou, byli perzekuováni v dobách třetí říše a následně i po roce 1948. Mnohé rodiny v těchto dobách přišly o své blízké. Nebylo by tedy spravedlivé, aby potomci našich krajanů ještě přišli o možnost zachovat vlastnická práva k těmto nemovitostem .

Pokud jste jeden z mnoha, kteří odešli z Československa do zahraničí, jste potomek migrantů či znáte někoho ve Vašem okolí, kdo by stále mohl být jedním z vlastníků, tak neváhejte kontaktovat naší advokátní kancelář či kterýkoliv zastupitelský úřad.

Zpět na Aktuality