Služby

Obchodní právo

 • komplexní služby v právu obchodních společností a družstev
 • zakládání a změny obchodních společností a družstev
 • převody obchodních podílů, akcií a dalších druhů cenných papírů
 • příprava a posouzení všech typů obchodních smluv
 • vymáhání závazků ze smluv a pohledávek věřitelů
 • kompletní vypracování insolvenčních návrhů včetně zastupování v insolvenčním ří­zení
 • mimosoudní a soudní řešení sporů vyplývajících ze smluvních vztahů
 • právní due diligence

Občanské právo

 • závazkové právo
 • zastupování v soudních a rozhodčích řízeních v občanskoprávních sporech
 • dědické právo
 • podílové spoluvlastnictví, společné jmění manželů, prohlášení vlastníka budovy
 • nájmy a podnájmy staveb a pozemků, bytů a nebytových prostor
 • osobnostní práva – ochrana života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti
 • zástavní práva a věcná břemena
 • náhrada škody a bezdůvodné obohacení
 • způsobilost k právním úkonům
 • sportovní právo

Právo nemovitostí

 • komplexní příprava smluvní dokumentace pro nabývání a prodej nemovitostí (kupní smlouvy, smlouvy o smlouvě budoucí kupní, zástavní a úvěrové smlouvy, smlouvy o zřízení věcného břemene)
 • řešení financování nemovitostí, developerské projekty
 • poskytování právních služeb realitním kancelářím
 • vlastnictví, podílové spoluvlastnictví, prohlášení vlastníka budovy o vymezení bytových jednotek
 • příprava a sepisování nájemních smluv, jejich změny a ukončení
 • právní zastoupení před soudy, rozhodčími orgány a správními orgány ve sporech týkajících se nemovitostí
 • advokátní úschovy peněz, listin, cenných papíru a jiného majetku

Rodinné právo

 • řízení o rozvod manželství
 • úprava poměrů nezletilých dětí pro dobu před rozvodem a po rozvodu manželství
 • zbavení, omezení a pozastavení výkonu rodičovské zodpovědnosti
 • výživné nezletilých a zletilých dětí, výživné manželů a výživné po rozvodu
 • určení a popření otcovství
 • příprava a návrhy předmanželských smluv
 • vypořádání společného jmění manželů

Občanství:

 • Veškerý právní servis ke znovunabytí občanství České Republiky bývalých českých občanů a současné pro jejich potomky(děti, vnoučata)