Mám české a americké občanství – kde jsem povinen platit daně?

Máte-li dvojí občanství, znamená to, že jste považován za občana dvou států a podléháte daňovým zákonům obou zemí. Přitom však každá země v rámci těchto zákonů odlišně vymezuje, za jakých podmínek v ní musíte odvádět daně. . .

Pokud jste občanem nebo cizincem s trvalým pobytem ve Spojených státech, musíte podávat daňové přiznání ve Spojených státech i v případě, že máte dvojí občanství a platíte daně jiné zemi nebo v současné době ve Státech nežijete.

Spojené státy jsou jednou z mála zemí na světě, které zdaňují na základě občanství, nikoli místa pobytu. To znamená, že nezáleží na tom, kde žijete – pokud jste občanem USA, podáváte v nich daňové přiznání. To platí, i když ve Spojených státech nedosahujete žádných příjmů. Nemějte obavy – to, že máte povinnost podat daňové přiznání ve Spojených státech, neznamená, že budete dvojnásobně zdaněni nebo že budete podléhat dvojímu zdanění. Spojené státy mají několik možností, které mají dvojímu zdanění občanů ulehčit. Jste-li zároveň občanem České republiky, pak k zabránění dvojího zdanění slouží Smlouva o zabránění dvojího zdanění uzavřená mezi ČR a USA.

V České republice budete povinni danit své příjmy, pokud budete považováni za daňového rezidenta ČR. Tím jste v případě, že máte v ČR trvalé bydliště nebo že jste přítomni v ČR alespoň 183 dní v kalendářním roce, a to včetně dní příjezdu a odjezdu. Dále je třeba dbát na to, zda nepracujete pro českou společnost, Vaše mzdové náklady nejsou hrazeny přímo českým subjektem anebo nejste statutárním zástupcem nebo členem představenstva či dozorčí rady české společnosti.

Máte-li daňovou povinnost v České republice, sazba daní v tomto státě činí 15 % nebo 23 %, pokud máte vyšší příjmy. Daňové přiznání se podává za uplynulý rok, a to do tří měsíců po uplynutí období, jehož příjmy daníte. V případě elektronicky podaných daňových přiznání se lhůta prodlužuje na 4 měsíce a jsou-li podány daňovým poradcem či advokátem, pak na 6 měsíců.

Pokud trvale žijete v zahraničí a právě jste zjistili, že musíte podat v ČR nebo USA daňové přiznání, nejedná se o důvod k panice. Americký daňový úřad má pochopení pro případy, kdy jste daňové přiznání nepodali, protože jste upřímně nevěděli, že musíte, a má program, který vám pomůže vše uvést na pravou míru – Streamlined Foreign Offshore Procedures. I české právo umožňuje podat daňové přiznání dodatečně. Pokud myslíte, že by se na Vás mohly na základě výše popsaného vztahovat podmínky pro dvojí zdanění, doporučujeme Vám neřešit celou situaci sami, protože vzájemný vztah zdanění v České republice a USA je relativně složitý, jak bylo naznačeno výše. Za účelem získání co nejpříznivějšího daňového režimu a splnění všech Vašich povinností Vám doporučujeme se vždy obrátit na odborníky, kteří mají s česko-americkou daňovou právní úpravou zkušenosti.

Nárok na důchod v ČR

Jste-li zároveň občanem Spojených států a České republiky, pak po dosažení počtu potřebných odpracovaných let možná uvažujete nad tím, zda a za jakých podmínek máte nárok pobírat starobní důchod v obou státech. Lze pobírat oba důchody najednou, nebo musíte volit mezi jedním a druhým? Jaká volba je výhodnější? Jak se o důchod přihlásit?

To, jaký důchod budete pobírat, se neřídí výhradně občanstvím. Důležité je, zda jste v České republice nebo Spojených státech odpracovali počet let, který Vás kvalifikuje k nároku na starobní důchod v daném státě. Přitom pokud odpracujete určitý počet let v USA, pak budete mít v České republice právo na dorovnání, jestliže by Váš důchod za srovnatelný počet let, kdybyste je odpracovali v USA, měl být vyšší. Kdybyste přitom celou svoji profesní kariéru dělili mezi tyto dva státy a ani v jednom si neodpracovali tolik let, že by Vás to kvalifikovalo k účasti na starobním důchodu, pak lze do odpracovaných let započíst i dobu, kterou jste pracovali v druhém státu. V takovém případě bude každý ze států vyplácet tu část důchodu, která odpovídá počtu let odpracovaných na jeho území (dílčí důchod). V České republice přitom minimální počet odpracovaných let činí 1 rok, u amerického důchodu se musí jednat alespoň o šest čtvrtletí.

Zpět na Aktuality