České krajany po celém světě nyní zajímá novela o státním občanství, která platí od 6. září 2019. O co přesně jde a jak

„Zákon č. 186/2013 Sb. o státním občanství umožňuje ve svém § 31 nabytí státního občanství České republiky na základě vlastního prohlášení bývalých československých nebo českých občanů, kteří své československé nebo české občanství pozbyli před 1. lednem 2014.

Výjimku z této možnosti tvoří zejména bývalí němečtí a maďarští spoluobčané, kteří své československé občanství pozbyli na základě tzv. Benešových dekretů, a dále někdejší obyvatelé tzv. Zakarpatské Ukrajiny, jejíž území připadlo po r. 1945 Sovětskému svazu. Nyní přišla na podzim 2019 novela tohoto § 31, kdy napříště mohou vlastním prohlášením nabýt státní občanství České republiky také děti a vnoučata osob jmenovaných shora. Pro nezletilé děti mohou prohlášení učinit jejich rodiče, avšak dítě starší 15-ti let musí projevit s nabytím českého občanství souhlas a stejně tak musí zpravidla souhlasit i druhý rodič.

Prohlášení se činí u krajského úřadu, v jehož obvodu měl žadatel naposledy trvalý pobyt (v Praze na Magistrátu hl.m.). Neměl-li jej nikdy na území České republiky, je příslušným úřadem Úřad městské části Praha 1. K prohlášení je třeba přiložit matriční listiny (rodné, popřípadě oddací listy) a doklad o datu a způsobu pozbytí československého nebo českého státního občanství v minulosti. Činí-li se prohlášení pro dítě, je zapotřebí donést také jeho rodný list. Zpravidla se vyžaduje také souhlas druhého rodiče s nabytím státního občanství dítěte a též samotného dítěte, je-li starší 15-ti let. Podpisy osoby, jež činí prohlášení za sebe nebo pro nezletilé dítě, druhého rodiče, jenž má vyslovit souhlas s nabytím státního občanství dítěte, a samotného dítěte staršího 15-ti let musejí být úředně ověřeny. Úřední ověření podpisu je možné zajistit na velvyslanectvích a konzulátech České republiky, popřípadě států států EU . Lze samozřejmě i u notáře avšak v ,mnoha případech bude nutno ověřovací doložku je ale zapotřebí opatřit pro účely použití v Česku ještě apostilou). V případě , že žijete v zemi která nepřistoupila k Haagské úmluvě o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin (Haagská úmluva o Apostille), nebo nemá z Českou republikou uzavřenou dvoustranou dohodu, budete muset zajistit vyšší ověření ( tzv. superlegalizaci) .

Zpět na Aktuality